AQOOLA SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE

BEMÆRK: Ved login, download, installation, kopiering eller enhver anden form for brug af nogen del af Aqoola software, accepterer licenstageren (dig) vilkårene i denne SLUTBRUGER SOFTWARELICENSAFTALE samt de heri beskrevne rettigheder og pligter.

Licensgiver (Aqoola A/S) og Licenstager (jer) har aftalt følgende:

 

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Med denne SLUTBRUGER SOFTWARELICENSAFTALE giver Aqoola A / S (herefter benævnt LICENSGIVER) hermed LICENSTAGEREN (dig), ret til at bruge Aqoola software og den medfølgende dokumentation ("Softwaren"), efter de regler der er beskrevet heri, og i overensstemmelse med Aqoola Licensaftalen, hvis en sådan er indgået mellem licensgiver og licenstager.

 

2. RETTIGHEDER FOR BRUG AF SOFTWAREN

2.1 Betaling af gældende licensafgift i en given periode, giver LICENSTAGER ret til at benytte softwaren. Denne ret er ikke eksklusiv og kan ikke overdrages til anden juridisk enhed. Enhver brug af softwaren er underlagt vilkår og betingelser indeholdt i denne SLUTBRUGER SOFTWARELICENSAFTALE.

2.2 Specifikt i forhold til SOFTWARE testlicens: Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, skal enhver SOFTWARE testlicens være gyldig i en periode på 30 dage. Efter udløbet af de 30 dages test licens periode, vil SOFTWARE testlicens være ugyldig og softwaren må ikke benyttes. Licenstager har ingen ejerskab over hverken SOFTWARE eller data.

 

3. BRUG AF SOFTWAREN

3.1 For hver erhvervet Licens må Licenstager installere, anvende, få adgang til, vise, køre eller på andre måder interagere med en (1) kopi af SOFTWAREN på én (1) server , arbejdsstation eller anden digital elektronisk enhed.

3.2 LICENSTAGER må ikke bruge nogen del af softwaren med henblik på kommerciel aktivitet, udlejning, videresalg eller lignende, hverken selv eller via tredjepart. Denne SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE eller anden underaftale kan på nogen måde give LICENSTAGER ret til at distribuere, sælge, licensere, lease eller overføre softwaren eller dele heraf til nogen tredjepart, hverken helt eller delvist, eller som del af en ny tjeneste eller software. Denne SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE giver ikke LICENSTAGER nogen ret til at distribuere, sælge, licensere, lease eller overføre software eller skabeloner via en internet -baseret kanal , netværk , PC og / eller server eller lignende eller gøre tilgængeligt via et hvilket som helst medie.

3.3 Softwaren kan indeholde bestemte dokumentskabeloner og yderligere skabeloner kan evt. stilles til rådighed via internet-baserede adgangspunkter (herefter benævnt " skabeloner") . Ophavsretten til disse skabeloner ejes af licensgiver, men må ændres af LICENSTAGER. 3.2 gælder også for skabeloner.

3.4 Softwaren kan indeholde ikoner og visse elementer af foto, grafik, musik, animation, video og lyd (i det følgende benævnt "medieelementer"). Licenstager må under ingen omstændigheder sælge, licensere, lease eller overføre nogen del af Medieelementer hverken helt eller delvist , eller som del af en service eller et produkt, hverken som medieelement eller som vare / tjenesteydelse, hvis medieelementer udgør indhold i den vare eller tjenesteydelse.

 

4. FORUDSÆTNINGER

4.1 LICENSGIVER kan ikke holdes ansvarlig for variationer og / eller ulemper i Licenstagers hard- og eller software-miljø, som er uden indflydelse fra LICENSGIVER. I tilfælde af eventuelle problemer med brugen af softwaren, kan LICENSGIVER kun påtage sig ansvaret for manglende ydeevne, hvis den manglende ydeevne er relateret udelukkende til SOFTWAREN, og kun hvis den manglende ydeevne opstår på mere end én pc og / eller serveren eller lignende. Licensgiver kan til enhver tid anbefale anden opsætning af hardware/software, netværk, forbindelser eller andet, som kan påvirke ydeevnen, men kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for disse.

 

5. KONTROL

5.1 På LICENSGIVERS skriftlige anmodning skal LICENSTAGER give LICENSGIVER eller dennes bemyndigede kontrolinstans, adgang til at (a) kontrollere, at software bliver brugt i henhold til vilkårene i denne aftale , og (b) undersøge placering af server, type , model og serienummer, hvor softwaren er installeret.

5.2 LICENSGIVER kan for egen regning iværksætte revision for antallet af kopier af SOFTWAREN der er i brug af licenstager, hvor mange regnskaber der er tilknyttet, hvor mange brugere der er på systemet samt placering af server. Enhver sådan revision skal udføres inden for normal arbejdstid på Licenstagers anlæg og må ikke urimeligt forstyrrer Licenstagers forretningsaktiviteter.

 

6. ACCEPT

6.1 Denne SLUTBRUGER SOFTWARELICENSAFTALE træder i kraft, ved licenstagers accept af betingelserne angivet heri, herunder, ved at indlede enhver login, download, installation, kopiere eller enhver anden form for brug af en del af softwaren, eller ved underskrivelsen af skriftlig licensaftale mellem parterne.

 

7. BETALINGSBETINGELSER OG PRISER

7.1 Betaling af det fulde beløb, som anført i "Licensaftale", enten som køb af software med vedligeholdsaftale af licensprisen, eller i form af lejeaftale / abonnement, skal ske i henhold til Licensaftale. Hvis ikke andre betingelser er anført gælder følgende: Licensafgifter og installationer betales ved underskrift af Licensaftale eller Lejeaftale / abonnement og betalingsfristen er 8 (otte) dage netto med mindre andet er aftalt.

7.2 Priser og timepriser fremgår af Licensaftalen. Hvis priser ikke er nævnt i Licensaftalen gælder Licensgivers standardprisliste for konsulentydelser.

 

8. OPHAVSRET OG FORTROLIGE OPLYSNINGER

8.1 Ophavsretten til softwaren, herunder titler, materialer, kode og andet indhold i produktet og den patenterede knowhow indlejret deri, forbliver hos Licensgiver. Licenstager anerkender, at softwaren er blevet udviklet af Licensgiver og accepterer, at denne har den suveræne ophavsret til SOFTWAREN.

8.2 Licenstageren accepterer at videregivelse af produktspecifikke oplysninger til uautoriserede personer eller tredjepart ikke er tilladt og at fortrolighed skal respekteres. Licenstageren accepterer at det ikke er tilladt at re-kompilere, manipulere kode der er indlejret i softwaren eller på anden måde forsøge at få adgang til Softwarens kildekode. Licenstager må ikke kopiere softwaren på andre måder end de i artikel 8.3 fastsatte regler

8.3 Licenstager må oprette en (1) intern backup eller backup til arkiveringsformål. Alle eksemplarer er omfattet af de i denne SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE beskrevne ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

8.4 Licenstageren accepterer at softwaren ikke må ændres uden forudgående skriftlig godkendelse fra licensgiver. Ophavs-og ejendomsret til ændringer, der måtte gives skriftlig tilladelse til, tilfalder til enhver tid og uden undtagelse licensgiver.

8.5 Hvis Licensgiver efter anmodning fra Licenstager, eller på eget initiativ, har udført tilpasning af softwaren eller ændret softwaren til imødekommelse af særlige behov hos licenstageren, tilhører enhver ophavs- og ejendomsret til enhver tid og uden undtagelse Licensgiver. Dette gælder også, hvis licenstageren har betalt Licensgiver for tilpasning og/eller ændringer eller lignende.

 

9. SUPPORTAFTALE

9.1 Kun hvis licenstageren har indgået en skriftlig supportaftale, enten som selvstændig aftale eller, som en del af Licensaftalen, har licenstageren adgang til driftstøtte og support. I de tilfælde der en indgået en skriftlig supportaftale, ydes support i overensstemmelse med denne aftale.

 

10. OPHØR

10.1 Licensgiver kan umiddelbart ophæve alle licenser uden yderligere forpligtelser eller ansvar (a) hvis Licenstager ikke betaler et skyldigt beløb, i en periode på tredive (30) dage efter den sidste dag, hvor betalingen forfalder; (b) Hvis Licenstager begår andre brud på denne aftale og undlader at afhjælpe misligholdelse inden for tredive (30) dage efter skriftlig varsel ved Licensgiver af sådan misligholdelse.

10.2 Opsigelse af denne aftale berører ikke forpligtelse for nogen af parterne i henhold til en licens , der ikke er blevet opsagt , og som forbliver i kraft. Ved ophør af denne aftale, herunder tildelte licenser, skal licenstager destruere eller returnere alle kopier af licenseret software under denne aftale og tilhørende dokumentation. Opsigelse af Licensaftalen fritager ikke Licenstager fra forpligtelserne i SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE.

10.3 I tilfælde af brud på dele af denne SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE og med forbehold for eventuelle andre rettigheder, kan Licensgiver umiddelbart ophæve Licensaftale og SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE. Licenstager skal dermed destruere licenseret software og eventuelle kopier heraf, som er installeret eller opbevares på enhver intern server og/eller eksterne servere og andre medier.

10.4 I tilfælde af brud på denne SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE, Licensaftale, eller gældende Supportaftale, og med forbehold for eventuelle andre rettigheder, kan Licensgiver umiddelbart ophæve SLUTBRUGER-SOFTWARELICENSAFTALE, Licensaftale, eller gældende Supportaftale.

 

11. GARANTI

11.1 Licensgiver garanterer, at enhver udvikling eller tilpasning af software leveret af Licensgiver er foretaget i overensstemmelse med almindeligt accepteret praksis inden for it-branchen.

11.2 Licensgiver garanterer ikke, at softwaren vil (a) være uafbrudt eller fejlfri i drift , eller (b) opfylder alle Licenstagers krav , eller (c , vil fungere i kombination med andre software programmer, som licenstageren anvender. Det garanteres ikke at eventuelle fejl, der måtte findes i softwaren vil blive rettet.

 

12. ERSTATNING

12.1 Licensgiver gør gældende, at softwaren efter Licensgivers bedste viden, ikke krænker eller overtræder noget patent, copyright, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder der besiddes af tredjemand. Licensgiver vil føre sag eller indgå forlig, for egen regning, forudsat ethvert krav mod Licenstager, at (a) softwaren anvendes inden for rammerne af denne aftale (b) Licenstager straks underretter Licensgiver skriftligt efter modtagelse af meddelelse der hævder sådan overtrædelse (c) Licensgiver skal have fuld kontrol over forsvaret af enhver tiltale, og alle forhandlinger om tvistens bilæggelse, og (d ) Licenstager yder rimelig bistand til Licensgiver i afviklingen af en sådan klage.

12.2 Licensgiver er ikke ansvarlig for nogen omkostninger eller udgifter afholdt af Licenstager uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke. Hvis forbud eller påbud opnås mod Licenstagers brug af softwaren på grund af påstande om overtrædelse, skal Licensgiver levere en af følgende retsmidler enten (i) forsvare Licenstagerens ret til at fortsætte med at bruge softwaren, eller (ii) ændre eller udskifte Softwaren med et kompatibelt, funktionelt tilsvarende, ikke-krænkende produkt , eller (iii) fjerne softwaren og udstede Licenstager en kreditnota svarende til licensafgifter betalt af Licenstager for softwaren.

 

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

13.1 Licenstager påtager sig hele risikoen med hensyn til de resultater og præstationer de måtte opnå ved brug af Softwaren, herunder risikoen for datatab eller fejl i softwaren. Licensgiver hæfter ikke for, direkte eller indirekte, følgeskader eller hændelige skader (herunder skader for tab af forretning, tab af forretningsoplysninger og lignende), der udspringer af brugen af softwaren. Dette gælder selvom Licensgiver bliver eller er blevet underrettet om muligheden for sådanne fejl eller skader.

13.2 Ethvert erstatningsansvar Licensgiver måtte have med hensyn til eller som følge af brug af softwaren, herunder enhver garanti, objektivt ansvar eller andet retsmiddel, for hver 12 måneder sigt (uanset antallet af skader i en længere periode), er begrænset til tilbagebetaling af licensafgifterne for en 12 måneders periode, beregnet fra den dato, hvor erstatningskravet, skadeserstatning eller behov for afhjælpning opstod. Ved beregning af licensafgifter er gebyrer for support og vedligeholdelse ikke inkluderet. Gebyrer for installation og konfiguration og for tilpasning er ikke medtaget i beregningen af licensafgifter. Ethvert ansvar Licensgiver måtte have med hensyn til installation og konfiguration og med hensyn til tilpasning er maksimalt dækket med et beløb svarende til installationsudgiften aftalt i Licensaftalen.

 

14. OVERDRAGELSE OG VIDERESALG

14.1 Licenstagers ret til at bruge softwaren licenseret under denne aftale kan ikke overdrages eller videresælges, hverken som brudstykker eller komplette licenser. En licens kan overføres til og anvendes på en anden server inden for Licenstagers organisation, dog kun efter skriftlig tilladelse fra Licensgiver.

14.2 Alle andre former for distribution eller videregivelse er kun tilladt med Licensgivers forudgående skriftlige samtykke, hvilket Licensgiver ikke er forpligtet til at yde. Alle rettigheder for brug af softwaren er beskrevet i aftalen og begrænset til licenstager.

 

15. DATA

15.1 Licenstageren accepterer, at licensgiver kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, som er indsamlet og fremkommet, som en del af eventuelle tillægsydelser eller støtte ydet af licenstager. Licensgiver må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at forbedre Licensgivers produkter eller til udvikling af yderligere produkter og tjenesteydelser. Licensgiver må ikke gøre identificerbare oplysninger om Licenstagers løsning tilgængelige for tredjepart eller andre personer uden for Licensgivers organisation, søsterselskaber og / eller associerede virksomheder.

 

16. RETSPROCEDURE

16.1 Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ineffektiv eller ikke kan håndhæves under de nuværende eller kommende love, skal resten af bestemmelserne i denne aftale gælde, og må på ingen måde blive berørt, forringet eller ugyldiggjort.

 

17. BEMÆRK

17.1 Meddelelser til Licensgiver skal ske skriftligt til følgende adresse

Aqoola A/S
Agern Alle 5A
2970 Hørsholm
Danmark
Mail: nlc@aqoola.com

 

18. AFTALEN

18.1 Licenstager anerkender, at have læst og forstået denne aftale, og enig i, at det er den komplette og eksklusive erklæring af aftalen mellem parterne. Eventuelle vilkår og betingelser for nuværende eller fremtidige dokumenter, som licenstager som strider mod eller på nogen måde foregiver at ændre denne aftale, er specifikt indvendinger fra Licensgiver og skal være af ingen kraft eller virkning.

 

19. LOV OG VÆRNETING

19.1 Denne aftale skal reguleres af og fortolkes efter dansk ret og enhver tvist der af eller i forbindelse med denne aftale skal forelægges og afgøres af Retten i Lyngby, Danmark.

 

Eventuelle spørgsmål til denne aftale kan rettes til:

Aqoola A/S
Agern Alle 5A
2970 Hørsholm
Danmark
Mail: nlc@aqoola.com